හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 

48053480 375056293067550 3556375260599156736 nදිවයිනට ගිනිකොණ දෙසින් දකුණු බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින අඩු පීඩන තත්වය හේතුවෙන් හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් සහ මඩකලපුව හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු හෝ ඉතා රළු විය හැකි බැවින් මෙම කලාපයේ ධීවර සහ නාවික කටයුතු වල යෙදීමෙන් වළකින ලෙස කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තම්න්තුව අනතුරු අගවා ඇත. එසේම මේ වන විටත් ගැඹුරු මුහුදේ ධීවර කටයුතු සදහා මුහුදු ගොස් සිටින ධීවර ප්‍රජාව ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ කරා යාත්‍රා කරන ලෙසත් නිවේදනය කර ඇත. 

දිවයිනට ගිනිකොණ දෙසින් දකුණු බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින අඩු පීඩන තත්වය ඉදිරි පැය 48 ක කාලය තුළ දී පීඩන අවපාතයක් දක්වා තවදුරටත් වර්ධනය වන බවත් එය උතුරු දෙසට ගමන් කරමින් තමිල්නාඩු වෙරළ දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි අනුමාන කරන බවත් කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. 

 

 

45280448 358334071406439 6140606732700745728 nකාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය විසින් 2018 නොවැම්බර් මස 04 වන දින ප.ව. 08.00 නිකුත් කරන ලද විශේෂ නිවේදනයට අනුව දකුණු දිග මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ නොවැම්බර් මස 5 වන දින රාත්‍රියේ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනය වන ලකුණු පවතින බව නිවේදනය කර ඇත. මෙම අඩුපීඩන තත්වය බස්නාහිරට බරව වයඹ දෙසට ගමන් කරමින් නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය සහ දිවයින හරහා මන්නාරම් බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය දක්වා ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව තවදුරටත් නිවේදනනයේ සදහන් කර ඇත.ඒ අනුව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිලිබඳ අවධානය යොමුකරන ලෙස මහජනතාවගෙන් සහ ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවගෙන් ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Heavy pre-monsoon rains in Sri Lanka from 20th to 26th May 2018, have killed at least twenty-four people, and more than 170,000 people are affected in 20 District as of today.

Water levels of main rivers are currently showing normal levels in many stations. However, one station is at Alert level in Kalu Ganga & Nilwala river falling slowly.

All major reservoirs are at normal level however, some of reservoir gates are opened for release of flowing water from other areas to reduce flood threat. NBRO has still given land-slide threat to Ratnapura, Kalutara, Kegalle, Nuwara-Eliya, due to potential earth slips and cut failures.

South-west monsoon has now established over Sri Lanka however air circulation is in the vicinity of south-west of Indian sea area and wind speed can be increased time to time.

All relief donating agencies are requested to work with Ministry of Irrigation, Water Re-sources and Disaster Management and may liaise with NDRSC for relief assistance related matters. Military troops are planned to mobilize to clean water wells and affected areas in next few days since many of water sources are contamination with polluted water in affected areas. Other agencies who are having this cleaning capability, are requested to be liaised with NDRSC and respective Divisional Secretaries

 

 

 Full Report

 

 

සනම ආපද පරහර  2018 web new

National Tsunami Simulation Exercise scheduled on 05th of September 2018.

This Regional and National Tsunami Simulation Exercise is scheduled on 5th of September 2018 with the participation of seven Indian Ocean Rim Countries. In Sri Lanka, the activation and coordination of this simulation exercise from National to local level is entrusted to Disaster Management Center (DMC).

Overarching Objective

The overarching objective of this regional and national scale exercise is to measure the physical as well as the human resource capacity and response times of the various stakeholders involved to address such a rare but potentially destructive tsunami event.

Specific Objective

1. To validate and evaluate the procedures for countries to receive the Tsunami Messages issued by the Regional Tsunami Service Providers (TSPs) through their National Tsunami Warning Center (NTWC);

Heavy pre-monsoon rains in Sri Lanka continues from 20th May 2018, have killed at least sixteen people, and more than 130,000 people are affected in 20 District as of today.

Flooding and subsequent potential landslide threat has forced the evacuation of people in low-lying areas where four main rivers have reached flood levels currently at normal level except Attanagalu-Oya, while five districts (Kegalle, Kalutara, Galle, Ratnapura & Nuwara-Eliya) are on "red alert" for possible landslides.

Spill gates of reservoirs in North-western area had to be opened and 20 spill gates od Thabbowa reservoir has been opened. NBRO has still given landslide threat to Ratnapura, Kalutara, Badulla, Kegalle, Kandy, Matale, Nuwara-Eliya, Galle, Colombo and Kurunegala due to earth slips, cut failures and rock falls.

South-west monsoon still suppressed by the persisting wind circulations and excepting to be settled by end of this week.

River water levels at many stations are gradually decreasing, in Kelani, Nilwala, Gin, Malwathu-oya, Maha-Oya rivers and some areas of Attanagalu-Oya river shows flood levels as of 25th May.

Full Report

 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052