හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 

Issued At 03.00 p.m. 11th April 2019 

valid for 12th to 14th April 2019

More Info

 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052