අන්දමන් මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති අඩු පීඩන කළාපය පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනය/ Advisory for the Low-Pressure Area over Andaman Sea.

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුදමන් මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති අඩු පීඩන කළාපය පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. The Meteorological Department has issued Advisory for the Low-Pressure Area over Andaman Sea.

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා
More information Click Here
மேலதிக தகவல்களிற்காக இங்கு அழுத்தவும்

 

Subcategories

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079