හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

DRR day 2021 3

National event to commemorate the International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) – 13th October 2021.

Under the guidance of Major General Sudantha Ransinghe (Retd.), Director General of the Disaster Management Centre (DMC), Disaster Management Centre organized hybrid webinar on “COVID-19 and systemic risks” in collaboration with The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), University of Huddersfield, UK, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) and The Asian Preparedness Partnership (APP) for commemorating International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) on 13th October 2021 at the BMICH, Colombo.

Secretary, Ministry of Defence and Secretary, State Ministry of National Security and Disaster Management General Kamal Gunaratne (Retd) was chief gest of this event.

 

Local and international professionals and academia shared their knowledge and experiences in this national event.

DRR day 2021 1DRR day 2021 4DRR day 2021 2

Downloard more details of the National event to commemorate the International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) – 13th October 2021 visit https://www.facebook.com/dmc.gov.lk/

backdropV4-01 1

National event to commemorate the International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) – 13th October 2021 Theme: “COVID-19 and Systemic Risks”

The United Nations General Assembly has designated 13th October 2021 as the International Day for Disaster Risk Reduction to promote a global culture of disaster risk reduction. It is an opportunity given to member countries to acknowledge the progress being made toward reducing disaster risk and losses in lives, livelihoods and health with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2020. In 2016, with the UN Secretary General launching “The Sendai Seven Campaign” to promote each of the seven targets over seven years. The target selected for 2021 is Target F: “Substantially enhance international cooperation to developing countries through adequate and sustainable support to complement their national actions for implementation of the present Framework by 2030.” Accordingly, this year’s International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) will be commemorated on 13th October 2021 based on Target “F” of the Sendai Framework on the core theme of, “ONLY TOGETHER... CAN WE SAVE THE PLANET”.

  

011ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබද පාසල් සිසුන්ගේ දැනුමසහ කුසලතා වර්ධනය කිරීම උදෙසා පවත්වනදීප ව්‍යාප්තචිත්‍ර නිර්මාණ තරගාවලිය 2020

அனர்த்த முகாமைத்துவம் தொடர்பில் பாடசாலை மாணவர்களின் அறிவூ மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்தலுக்கான வரைதல் போட்டி 2020

National Level Drawing Competition to improve the knowledge and skills of the students regarding Disaster Risk Management 2020


මෙම චිත්‍ර තරඟය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සහ අයදුම්පත
வரைதல் போட்டி போட்டியின் மேலதிக விபரங்களை
Further details regarding the drawings and application

 

 

 

 

01Backdrop5-01-20 1-minThe organizing committee of the Symposium on Multi Hazard Early Warning &Disaster Risk Reduction 2020,is compelled to postpone due to"COVID 19"the global health emergency.  Regrets any inconvenience and fresh dates will be informed in due course. 

 

සුනාමිනයන් මිය ගිය ජනතාව සිහිපත් කර දෙසැම්බර් 26 දින පෙරවරු 9.25 ට විනාඩි දෙකක නිශ්ශබ්දතාවයක් රකින්න

Safety day 2019 new 02 3x1.5  සුනාමි ව්‍යසනයෙන් මියගිය ජනතාව සිහිපත් කිරිම උදෙසා සියලු අමාත්‍යාංශ, රජයේ ආයතනයන මෙන්ම මහජනතාව 2019.12.26 වන දින පෙරවරු 9.25 පෙරවරු 9.27 දක්වා කාලය තුළ විනාඩි 02 ක නිශ්ශබ්දතාවයක් රැකීමට කටයුතු කරන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටී.

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052