හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-11-06 18:00 Download
Situation Report 2020-11-05 18:00 Download
Situation Report 2020-11-04 18:00 Download
Situation Report 2020-11-03 18:00 Download
Situation Report 2020-11-01 18:00 Download
Situation Report 2020-10-31 18:00 Download
Situation Report 2020-10-29 18:00 Download
Situation Report 2020-10-28 18:00 Download
Situation Report 2020-10-27 18:00 Download
Situation Report 2020-10-26 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052