හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-12-02 18:00 Download
Situation Report 2020-11-26 18:00 Download
Situation Report 2020-11-25 18:00 Download
Situation Report 2020-11-24 18:00 Download
Situation Report 2020-11-23 18:00 Download
Situation Report 2020-11-22 18:00 Download
Situation Report 2020-11-21 18:00 Download
Situation Report 2020-11-20 18:00 Download
Situation Report 2020-11-19 18:00 Download
Situation Report 2020-11-18 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052