හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2019-02-14 12:00 Download
Situation Report 2019-02-14 09:00 Download
Situation Report 2019-02-13 18:00 Download
Situation Report 2019-02-13 12:00 Download
Situation Report 2019-02-13 09:00 Download
Situation Report 2019-02-12 18:00 Download
Situation Report 2019-02-12 12:00 Download
Situation Report 2019-02-12 09:00 Download
Situation Report 2019-02-11 18:00 Download
Situation Report 2019-02-11 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052