அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-10-17 18:00 Download
Water Level 2022-10-17 12:00 Download
Water Level 2022-10-17 09:30 Download
Water Level 2022-10-17 06:30 Download
Water Level 2022-10-17 03:30 Download
Water Level 2022-10-17 00:30 Download
Water Level 2022-10-16 18:30 Download
Water Level 2022-10-16 15:30 Download
Water Level 2022-10-16 12:30 Download
Water Level 2022-10-16 09:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052