2019 ජුනි මස 13 දින පෙරවරු 9.00ට නිකුත් කරන ලදී. 

දිවයින බටහිරින්හ වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින ක්‍රියාකාරී වළාකුළු පද්ධතිය නිසා දැනට පවතින සුළං තත්වය ඉදිරි දින කීපයේ දී තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව දි උතුරු, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වල සහ ත්‍රිකුණාමලය, මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60 ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැක.


මන්නාරම සිට පුත්තලම හරහා මීගමුව දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 ක් දක්වා වැඩිවිය හැකි වබත් මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සදහන් වේ.

මේ පිළිබදව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදන

 01 මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා 

02 ගොඩබිම් ප්‍රදේශ සදහා 

 

 

Strong Wind Warning and Rough Sea Advisory.
Strong Wind Warning issued by the Natural Hazards Early Warning Centre.
At 07.00 a.m. 12 June 2019 for the period until 07.00 a.m 12 June 2019

PLEASE BE AWARE
South-west monsoon conditions are gradually establishing over the island. Therefore, Therefore, prevailing windy conditions is expected to continue over the Island during next few days.

Further Detail read weather bulletin issued by Metrology Department.

 

 

2019 ජුනි මස 12 දින පෙරවරු 7.00ට නිකුත් කරන ලදී.
2019 ජුනි මස 13 දින පෙරවරු 7.00 වන තෙක් වලංගු වේ.

 

නිරිත දිග මෝසම් තත්වය දිවයින හරහා ස්ථාපිතවී ඇති බැවින් දිවයින හරහා දැනට පවතින සුළං තත්වය ඉදිරි දින කීපයේ දී තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව දි උතුරු, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වල සහ ත්‍රිකුණාමලය, මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60 ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැක.
ත්‍රිකුණාමලය සිට කන්කසන්තුරය හරහා පුත්තලම දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සදහන් වේ.

මේ පිළිබදව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය.

 

 

 

 

உட்பிரிவுகள்

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052