அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
water level 2019-07-19 09:30 Download
River water level 2019-07-19 06:30 Download
water level 2019-07-18 21:30 Download
water level 2019-07-18 18:30 Download
Flood Warning Forecasting Report 2019-07-18 18:30 Download
water level 2019-07-18 16:30 Download
Flood Warning Report (Kalu ganga) 2019-07-18 16:30 Download
The Island wide Water Level Situation in Major Rivers 2019-06-13 09:30 Download
water level 2019-06-11 09:30 Download
water level 2019-06-10 15:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052