அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-05-14 12:00 Download
Water Level 2022-05-14 10:00 Download
Flood Warning _ Kalu Ganga 2022-05-13 20:00 Download
Water Level 2022-05-13 09:00 Download
Water Level 2022-05-12 10:30 Download
Water Level 2022-05-11 10:30 Download
Water Level 2022-05-07 10:00 Download
Water Level 2022-05-06 10:00 Download
Water Level 2022-05-05 10:00 Download
Water Level 2022-04-24 10:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052