හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-11-28 10:00 Download
Water Level 2018-11-27 10:00 Download
Water Level 2018-11-26 09:00 Download
Water Level 2018-11-25 09:30 Download
Water Level 2018-11-24 10:00 Download
Water Level 2018-11-21 10:00 Download
Water Level 2018-11-20 10:30 Download
Water Level 2018-11-18 09:30 Download
Water Level 2018-11-11 09:00 Download
The Announcement of Flood Warnings. 2018-11-10 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052