හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2023-05-30 09:30 Download
Water Level 2023-05-29 09:30 Download
Water Level 2023-05-22 09:45 Download
Water Level 2023-05-21 09:30 Download
Water Level 2023-05-20 09:30 Download
Flood Warnnings Withdrawal 2023-05-18 15:30 Download
Water Level 2023-05-18 15:00 Download
Water Level 2023-05-18 12:00 Download
Water Level 2023-05-18 09:30 Download
Water Level 2023-05-17 15:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052