හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2023-02-04 09:30 Download
Water Level 2023-02-03 15:30 Download
Water Level 2023-02-02 15:00 Download
Water Level 2023-02-01 09:30 Download
Water Level 2023-01-31 09:30 Download
Water Level 2022-12-26 10:00 Download
Water Level 2022-12-21 10:30 Download
Water Level 2022-12-18 09:30 Download
Water Level 2022-12-07 09:30 Download
Water Level 2022-12-06 09:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052