හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Training Programs for Inclusion of Samurdhi Officers in Disaster Management at the Ratnapura and Kandy Districts
Risk Info Web Launching
www.riskinfo.lk
Training of young volunteer groups on Disaster Management - Gampaha District
Awareness Program for people to protect their lives in Tsunami
Tsunami Evacuation Drill
Distribution of boats

New
Sri Lanka Flood Situation update -23-05-2018 1000hrs

23rd May 2018 1000 hrs -update A heavy rainfall was received across several parts of Sri Lanka between 20 and 21 May 2018, caused heavy rains and flash floods mainly...

Landslide warning issued to Badulla district -Warning level 1

The landslide warning issued to Badulla district, by the National Building Research Organisation. From 15.30 hrs on 15.05.2018 to 15:30hrs on 16.05.2018 Landslide warning issued to Passara, Lunugala, Badulla, Hali Ela,Bandarawela,...

සිදුවීම් දින දර්ශනය

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
No event in the calendar

සියලුම සිදුවීම් මෙතැනින් බලන්න

සදු අඟ බදා බ්‍රහස් සිකු සෙන ඉරි
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hazardmaps

Damage

flood in map

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052