හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Rescue in Flood
flood 2018
Officers are Collecting Information from Flood Victims
Flood 2018
Distribution of boats
Training of young volunteer groups on Disaster Management - Gampaha District

අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනයවීමේ හැකියාව පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනය

    කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය විසින් 2018 නොවැම්බර් මස 04 වන දින ප.ව. 08.00 නිකුත් කරන ලද විශේෂ නිවේදනයට අනුව දකුණු දිග මධ්‍යම...

National Tsunami Simulation Exercise scheduled on 05th of September 2018.

  National Tsunami Simulation Exercise scheduled on 05th of September 2018. This Regional and National Tsunami Simulation Exercise is scheduled on 5th of September 2018 with the participation of seven...

Sri Lanka Flood Situation update 28-05-2018 1200hrs

Heavy pre-monsoon rains in Sri Lanka from 20th to 26th May 2018, have killed at least twenty-four people, and more than 170,000 people are affected in 20 District as of...

සිදුවීම් දින දර්ශනය

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
No event in the calendar

සියලුම සිදුවීම් මෙතැනින් බලන්න

සදු අඟ බදා බ්‍රහස් සිකු සෙන ඉරි
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

flood in map

hazardmaps

Damage

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052