අන්දමන් මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති අඩු පීඩන කළාපය පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනය/ Advisory for the Low-Pressure Area over Andaman Sea.

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුදමන් මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති අඩු පීඩන කළාපය පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. The Meteorological Department has issued Advisory for the Low-Pressure Area over Andaman Sea.

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා
More information Click Here
மேலதிக தகவல்களிற்காக இங்கு அழுத்தவும்

 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052