බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දුම්රිය ස්ථානවල වර්ෂාමාන සවිකෙරේ.

Badulla Edited 02බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින ආපදා අවදානම් තක්සේරුවට අනුව වර්ෂා කාලයේ දී ඔහිය සිට බදුල්ල දක්වා දුම්රිය ස්ථාන සහ දුම්රිය මාර්ගයේ අතැම් ස්ථාන අවදානම් තත්ත්වයට පත්විය හැකි බව හදුනාගෙන ඇත. ඇතිවිය හැකි අවදානම අවම කිරීම සදහා බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ඔහිය දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ඇති දුම්රිය ස්ථාන අටෙහිම (08) වර්ෂාමාන සවිකර, දත්ත ලබා ගැනීම සහ වාර්තා තබා ගැනීම පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාදීම බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකය විසින් මේ දින වල සිදු කරමින් පවතී.

දුම්රිය ස්ථාන ඇතුළු අවට ප්‍රදේශවලට ලැබෙන වර්ෂා ප්‍රමාණය මැන බැලීම තුළින් අවට ප්‍රදේශ වල ඇතිවිය හැකි නාය යෑම් අවදානම් තත්වය පිළිබඳව පුර්ව නිගමනයකට එළඹීම මෙම වැඩසටහනේ මුලික අරමුණ වේ. ඒසේම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ සහයෝගය ලබාගනිමින් දුම්රිය මාර්ගය ආශ්‍රිතව නාය යාම් අවදානම් තක්සේරු කිරීම සිදු කරන ලද අතර අවදානම් කලාප සිතියම් ගතකර අදාල වාර්තා මේ වන විටත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දී ඇත.

මෙම වැඩ සටහන යටතේ බදුල්ල, හැලිඇළ, දෙමෝදර, ඇල්ල, හිල්ඔය, කිණිගම, බණ්ඩාරවෙල, දියතලාව දුම්රිය ස්ථානවල ස්ථානාධිපතිවරුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයට වර්ෂාමාන සවිකර, දත්ත ලබා ගැනීම සහ වාර්තා තබා ගැනීම පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදෙස් පිළිබද දැනුවත් කිරීම සහ ක්ෂේත්‍ර පුහුණුව ලබා දී ඇත. ඒ තුළින් ඉදිරි වර්ෂා කාල තුළ දී දුම්රිය මාර්ගයට ඇතිවිය හැකි නායයාම් තර්ජන පිලිබද පුර්ව අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒ්කකය විසින් මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

 

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052