ලිපිනය:
අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්
120/2, විද්‍යාල මාවත,
කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 112 136 136
ෆැක්ස්:
+94 112 670 025

හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය

Phone: +94 112 136 222
Fax: +94 112 670 079
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

විද්‍යුත් ලිපියක් එවන්න
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052