හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-09-13 16:00 Download
Weather Forecast 2018-09-13 12:00 Download
Weather Forecast 2018-09-13 05:30 Download
Weather Forecast 2018-09-12 16:00 Download
Weather Forecast 2018-09-12 12:00 Download
Weather Forecast 2018-09-12 05:30 Download
Weather Forecast 2018-09-11 16:00 Download
Weather Forecast 2018-09-11 12:00 Download
Weather Forecast 2018-09-11 05:30 Download
Thunderstorm Warning Report 2018-09-10 16:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052