හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Advisory 2019-01-31 11:10 Download
Weather Forecast 2019-01-31 05:30 Download
Weather Forecast 2019-01-30 16:00 Download
Weather Forecast 2019-01-30 12:00 Download
Weather Forecast 2019-01-30 05:30 Download
Weather Advisory 2019-01-29 18:00 Download
Weather Forecast 2019-01-29 16:00 Download
The Strong Wind Advisory for Sea Areas 2019-01-29 14:15 Download
Weather Forecast 2019-01-29 12:00 Download
Weather Forecast 2019-01-29 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052