හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Bad Weather Report 2018-07-23 06:00 Download
Weather Forecast 2018-07-23 05:30 Download
Weather Forecast 2018-07-22 16:30 Download
Weather Forecast 2018-07-22 16:20 Download
Weather Forecast 2018-07-22 12:00 Download
Weather Forecast 2018-07-22 05:30 Download
Weather Forecast 2018-07-21 16:00 Download
Weather Forecast 2018-07-21 12:00 Download
Weather Forecast 2018-07-21 Download
Weather Forecast 2018-07-20 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052