හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2019-08-26 12:00 Download
Weather Forecast 2019-08-26 05:30 Download
Weather Forecast 2019-08-25 16:00 Download
Weather Advisory 2019-08-25 13:30 Download
Weather Forecast 2019-08-25 12:00 Download
Weather Forecast 2019-08-25 05:30 Download
Weather Forecast 2019-08-24 16:00 Download
Advisory for Strong Winds & Rough Seas 2019-08-24 13:45 Download
Weather Forecast 2019-08-24 12:00 Download
Advisory for Strong Winds 2019-08-24 08:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052