හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2023-02-07 16:00 Download
Weather Forecast 2023-02-07 05:30 Download
Weather Forecast 2023-02-06 16:00 Download
Weather Forecast 2023-02-06 12:00 Download
Advisory for fairly heavy rain fall 2023-02-06 08:45 Download
Advisory for fairly heavy rain fall 2023-02-06 08:45 Download
Weather Forecast 2023-02-06 05:30 Download
Weather Forecast 2023-02-05 16:00 Download
Weather Forecast 2023-02-05 12:00 Download
Weather Forecast 2023-02-05 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052