இல மாவட்டம் பெயர் பதவி அலுவலகம் கை.தொ.பே.இல. மின்னஞ்சல் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி
1 அம்பாறை திரு. ஏ.எஸ்.எம். சியாத்  உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 632 222 218 +94 773 957 883  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், அம்பாறை
2 அனுராதபுரம் திரு. கே.ஏ.டி.கே.எஸ்.டி. பண்டார உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 252 234 817 +94 773 957 881   இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், அனுராதபுரம்
3 பதுளை திரு. ஈ.எம்.எல்.யு. குமார உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 552 224 751 +94 773 957 880  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், பதுளை
4 மட்டக்களப்பு திரு. எஸ். இன்பராஜன் உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 652 227 701 +94 773 957 885  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், மட்டக்களப்பு
5 கொழும்பு Sqn. Ldr. MMPM மாரசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 112 434 028 +94 773 957 870  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், கொழும்பு
6 காலி Lt. Col. SAND எதிரிசிங்க (RWP,RSP,PSP) உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 912 227 315 +94 773 957 873  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், காலி        
7 கம்பஹா திரு. ஏ.எம்.ஏ.என். சந்திரசிறி உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 332 234 671  +94 773 957 871  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், கம்பஹா
8 அம்பாந்தோட்டை Sqn. Ldr ULRS குணசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 472 256 463 +94 773 957 875  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம்,  அம்பாந்தோட்டை
9 யாழ்ப்பாணம் திரு. எஸ். ரவி உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 212 221 676 +94 773 957 894  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், யாழ்ப்பாணம்
10 களுத்துறை Lt. Col. I. P. ஜயசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்)

+94 342 222 912

+94773 957 872   இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், களுத்துறை
11 கண்டி திரு. ஐ.ஏ.கே. ரணவீர உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 812 202 697 +94 773 957 878  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், கண்டி
12 கேகாலை திரு. கே.எம். ஜகத் உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 352 222 603 +94 773 957 876  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், கேகாலை
13 கிளிநொச்சி திரு. என். சூரியராஜா உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 212 285 330  +94 772 320  528  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், கிளிநொச்சி
14 குருநாகல் திரு. அனுர விராஜ் திசாநாயக்க உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 372 221 709 +94 773 957 887  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், குருநாகல்
15 மன்னார் திரு. எம்.ஏ.சி.எம். ரியாஸ் உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 232 250 133 +94 772 320 529  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், மன்னார்
16 மாத்தளை திரு. சமிந்த அமரவீர உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 662 230 926 +94 773 957 890 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், மாத்தளை
17 மாத்தறை Lt. Col. U. A. A. T. உபேசிறிவர்த்தன உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 412 234 134 +94 773 957 874 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், மாத்தறை
18 மொணராகலை திரு. ஏ.எச். ரவீந்திர குமார உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 552 276 867 +94 773 957 889  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், மொணராகலை
19 முல்லைத்தீவு திரு. எச்.ஜி.டி. பிரியந்த உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 212 290 054  +94 773 957 886  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், முல்லைத்தீவு
20 நுவரெலியா திரு. எஸ்.எச்.எம். மஞ்சுள உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 522 222 113 +94 773 957 879   இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், நுவரெலியா
21 பொலன்னறுவை திரு. பி.கே.யூ.எஸ்.கே. நாணயக்கார உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 272 226 676 +94 773 957 882  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், பொலன்னறுவை
22 புத்தளம் Lt. Col. PAJ ரொட்ரிகோ உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 322 265 756 +94 773 957 888  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், புத்தளம்      
23 இரத்தினபுரி திரு. எச்.எம்.என்.பி. பண்டார உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 452 222 991 +94 773 957 877  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், இரத்தினபுரி
24 திருகோணமலை திரு. கே. சுகுணதாஸ் உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 262 224 711 +94 773 957 884  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், திருகோணமலை
25 வவுனியா திரு. என். சூரியராஜா உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்டம்) +94 242 225 553 +94 773 957 892  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அலகு, மாவட்ட செயலகம், வவுனியா

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052