හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 නම තනතුර දිගුව  සෘජු ඇමතුම් ජංගම දුරකතන අංකය
ඉ-තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය දුරකතන අංක:- +94 112 589 008
ජී. එල්. එස්. සේනාධීර මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 100 +94 112 136 100 +94 773 957 896 dg[at]dmc.gov.lk
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය
ආර්. පී. සමරක්කොඩි මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 101 +94 112 136 101 +94 773 957 909 dgadd[at]dmc.gov.lk
අවම කිරීම්, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය - ෆැක්ස් අංක :- +94 112 670 048
අනෝජා සෙනෙවිරත්න මෙනෙවිය අධ්‍යක්ෂ (M,R&D) 141 +94 112 136 141 +94 772 320 525 anoja[at]dmc.gov.lk
ශ්‍රීමාල් සමන්සිරි මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (R&D) 166 +94 112 136 166 +94 773 957 907 srimal[at]dmc.gov.lk
පෙර සූදානම් සැලසුම් අංශයෆැක්ස් අංක :- +94 112 682 617
ජේ. එම්. එස්. ජයවීර මහතා අධ්‍යක්ෂ (PP) 180 +94 112 136 180 +94 773 957 898 sunil[at]dmc.gov.lk
එන්.පී. මාඩවන් ආරච්චි මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( PP) 182 +94 112 136 182 +94 773 957 906 nuwan[at]dmc.gov.lk
චතුර ලියනආරච්චි මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( PP) 181 +94 112 136 181 +94 773 957 901 chathura[at]dmc.gov.lk
අධ්‍යාපන සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ අංශයෆැක්ස් අංක :- +94 112 682 616
සුගත් දිසානායක මහතා අධ්‍යක්ෂ (දැනුවත් කිරීමේ අංශය) 201 +94 112 136 201 +94 773 957 909 sugath[at]dmc.gov.lk
ජානක හඳුන්පතිරාජ මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (මාධ්‍ය) 243 +94 112 136 243 +94 773 957 897 janakah[at]dmc.gov.lk
නිලන්ත ෂාන් පතිරණ මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ( E& A) 202 +94 112 136 202  +94 773 957 902 shann[at]dmc.gov.lk
සාරංගා විතානගේ මහත්මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ( E& A) 203 +94 112 136 203 +94 772 091 597 saranga[at]dmc.gov.lk
හදිසි මෙහෙයුම් අංශය  ෆැක්ස් අංක :- +94 112 670 079
ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 222 +94 112 136 222 +94 773 957 900 eoc[at]dmc.gov.lk
Brig.W.A.Ariyarathna RWP RSP අධ්‍යක්ෂ 220 +94 112 136 220 +94 773 957 903 direoc[at]dmc.gov.lk
ජේ. එම්. ආර්. ජයරත්න මහතා D. Director (Early Warning) c.d. 241 +94 112 136 241 +94 773 957 908 ravijayarathne[at]dmc.gov.lk
කේ. ඒ. ඩී. පී. කේ. කොඩිප්පිලි මහතා D. Director (Early Warning) c.d. 242 +94 112 136 242 +94 772 320 530 pradeep[at]dmc.gov.lk
හිරාන් තිලකරත්න මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (operations) 224 +94 112 136 224 +94 772 320 531 hiran[at]dmc.gov.lk
ටී. ඩබ්. කේ. අයි. පුෂ්පකුමාර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (operations) 231 +94 112 136 231 +94 772 130 754 indika[at]dmc.gov.lk
කොමදෝරු අනුර ඒකනායක හමුදා සම්බන්ධීකාරක 230 +94 112 136 230 +94 772 095 328 militorycoordinator[at]dmc.gov.lk 
තුසිත විද්‍යාරත්න මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
(සන්නිවේදන)
236 +94 112 136 236 +94 772 129 174 thushitha[at]dmc.gov.lk
එස්. හපුආරච්චි මහතා Officer in charge -EOC 233 +94 112 136 233 +94 772 084 758
 මානව සම්පත් අංශය  ෆැක්ස් අංක :- +94 11 2 670 025
ඒ. ආර්. එම්. පී .රත්නායක මහතා D.D.Director(C.D.) 260 +94 112 136 260 +94 772 320 527 prasanna[at]dmc.gov.lk
ඉනෝකා හසන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරි 261 +94 112 136 261 +94 773 481 695 inokar[at]dmc.gov.lk
 මූල්‍ය අංශය ෆැක්ස් අංක :- +94 115 289 227
කේ. ඒ. නිශාන්ත මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (Finance) 270 +94 112 136 270 +94 773 957 899 abeysinghe[at]dmc.gov.lk
සංජය ජයසිංහ මහතා මූල්‍ය නිලධාරි 275 +94 112 136 275 +94 774 940 343  
අභ්‍යන්තර විගණන
ජේ. එච්. පී. ජයලත් මහතා අභ්‍යන්තර විගණාධිකාරී 115 +94 112 136 115 +94 772 320 532 jayalath[at]dmc.gov.lk
+94

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052