හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2024-02-15 09:00 Download
Situation Report 2024-02-14 09:00 Download
Situation Report 2024-02-13 09:00 Download
Situation Report 2024-02-12 09:00 Download
Situation Reports 2024-02-11 09:00 Download
Situation Report 2024-02-10 09:00 Download
Situation Reports 2024-02-09 09:00 Download
Situation Report 2024-02-08 09:00 Download
Situation Report 2024-02-07 09:00 Download
Situation Report 2024-02-06 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052