හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2023-05-31 18:00 Download
Situation Report 2023-05-30 18:00 Download
Situation Report 2023-05-29 18:00 Download
Situation Report 2023-05-29 06:00 Download
Situation Report 2023-05-28 18:00 Download
Situation Report 2023-05-28 06:00 Download
Situation Report 2023-05-26 18:00 Download
Situation Report 2023-05-25 18:00 Download
Situation Report 2023-05-24 18:00 Download
Situation Report 2023-05-24 06:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052