அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-06-10 10:00 Download
Water Level 2022-06-07 10:30 Download
Withdrawal of Flood Warning in Kalu River Basin 2022-06-05 07:00 Download
Withdrawal of Flood Warning in Nilwala River Basin 2022-06-05 07:00 Download
Withdrawal of Flood Warning in Gin River Basin 2022-06-05 07:00 Download
Water Level 2022-06-04 15:00 Download
Withdrawal of Flood Warning in Attanagalu Oya Basin 2022-06-04 10:00 Download
Water Level 2022-06-04 09:00 Download
water level report 2022-06-04 06:00 Download
Water Level 2022-06-03 21:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052