හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-09-10 09:30 Download
water level report 2022-09-09 09:30 Download
Water Level 2022-09-08 12:00 Download
Water Level 2022-09-08 09:00 Download
water level report 2022-09-07 15:00 Download
Water Level 2022-09-07 12:00 Download
water level report 2022-09-07 12:00 Download
water level report 2022-09-07 09:30 Download
water level report 2022-09-07 06:30 Download
water level report 2022-09-07 03:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052