அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2022-06-04 15:00 Download
Landslide Warning 2022-06-01 15:30 Download
Landslide Warning 2022-05-31 16:30 Download
Landslide Warning 2022-05-31 11:00 Download
Landslide Warning 2022-05-20 16:00 Download
Landslide Warning 2022-05-19 16:00 Download
Landslide Warning 2022-05-18 16:00 Download
Landslide Warning 2022-05-17 16:00 Download
Landslide Warning 2022-05-16 17:00 Download
Landslide Warning 2022-05-15 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052