හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Drought Situation Report Summary - [PDF] 2018-01-17 09:00 Download
Situation Report - [PDF] 2018-01-17 09:00 Download
Situation Report - [Excel] 2018-01-17 09:00 Download
Drought Situation Report Summary - [PDF] 2018-01-16 18:00 Download
Situation Report - [PDF] 2018-01-16 18:00 Download
Situation Report - [Excel] 2018-01-16 18:00 Download
Drought Situation Report Summary - [PDF] 2018-01-16 12:00 Download
Situation Report - [PDF] 2018-01-16 12:00 Download
Situation Report - [Excel] 2018-01-16 12:00 Download
Drought Situation Report Summary - [PDF] 2018-01-16 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052