හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-06-01 06:00 Download
Situation Report 2022-05-31 18:00 Download
Situation Report 2022-05-31 06:00 Download
Situation Report 2022-05-30 18:00 Download
Situation Report 2022-05-29 18:00 Download
Situation Report 2022-05-29 06:00 Download
Situation Report 2022-05-28 06:00 Download
Situation Report 2022-05-27 18:00 Download
Situation Report 2022-05-27 06:00 Download
Situation Report 2022-05-26 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052