හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-08-18 18:00 Download
Situation Report 2022-08-18 06:00 Download
Situation Report 2022-08-17 18:00 Download
Situation Report 2022-08-12 18:00 Download
Situation Report 2022-08-12 06:00 Download
Situation Report 2022-08-11 18:00 Download
Situation Report 2022-08-11 06:00 Download
Situation Report 2022-08-10 18:00 Download
Situation Report 2022-08-10 05:30 Download
Situation Report 2022-08-09 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052