හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-10-07 06:00 Download
Situation Report 2022-10-06 18:00 Download
Situation Report 2022-10-06 06:00 Download
Situation Report 2022-10-05 18:00 Download
Situation Report 2022-10-05 06:00 Download
Situation Report 2022-10-04 18:00 Download
Situation Report 2022-10-04 06:00 Download
Situation Report 2022-10-03 18:00 Download
Situation Report 2022-10-03 06:00 Download
Situation Report 2022-10-02 06:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052