ගොඩබ්ම් ප්‍රදේශ සදහා තද සුළං හැමීම පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනයAdvisory of Strong Winds for Land Area

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගොඩබ්ම් ප්‍රදේශ සදහා තද සුළං හැමීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. The Meteorological Department has issued warnings for strong winds in Land Area.

අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය මෙතැනින් භාගත කර ගත හැකිය 

The warning can be downloaded here

තද වැසි පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය/ Advisory for Heavy Rain

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තද වැසි ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත.The Meteorological Department has issued heavy rain warnings today.

உட்பிரிவுகள்

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052