තද වැසි ප්‍රභල අකුණු පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය/ Advisory for Heavy and Severe Lightning

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තද වැසි සහ ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා  More information Click Here More information Click Here

ප්‍රබල අකුණු පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය/ Warning for Severe Lightning.

අද දින (21) කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අකුණු සහ තද වැසි ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා 

More information Click Here

Subcategories

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079