දිස්ත්‍රික්කය නම තනතුර දුරකතන අංක ජංගම දුරකතන අංකය ඉ-තැපෑල රාජකාරී ලිපිනය
1 අම්පාර ඒ. එස්. එම්. සියාත් මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 632 222 218 +94 773 957 883 ampara[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර
2 අනුරාධපුර කේ. ඒ. ඩී. කේ. ඩී එස්. ඩී. බණ්ඩාර මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 252 234 817 +94 773 957 88 anuradhapura[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අනුරාධපුර
3 බදුල්ල යී. එම්. එල්. යූ. කුමාර මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 552 224 751 +94 773 957 880 badulla[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, බදුල්ල
4 මඩකලපුව එස්. ඉන්ෆරාජන් මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 652 227 701 +94 773 957 885 batticaloa[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මඩකලපුව
5 කොළඹ Sqn. Ldr. MMPM Marasinghe දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 112 434 028 +94 773 957 870 colombo[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ
6 ගාල්ල Lt. Col. SAND Edirisinghe (RWP,RSP,PSP) දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 912 227 315 +94 773 957 873 galle[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ගාල්ල
7 ගම්පහ ඒ. එම්. ඒ. එන්. චන්ද්‍රසිරි මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 332 234 671  +94 773 957 871 gampaha[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ගම්පහ
8 හම්බන්තොට Sqn. Ldr ULRS Gunasinghe දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 472 256 463 +94 773 957 875 hambantota[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, හම්බන්තොට
9 යාපනය එස්. රවී මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 212 221 676 +94 773 957 894 jaffna[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය
10 කළුතර Lt. Col. I. P. Jayasinghe  දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ

+94 342 222 912

+94773 957 872  kalutara[at]dmc.gov.lk  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කළුතර
11 මහනුවර අයි. ඒ. කේ. රණවීර මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 812 202 697 +94 773 957 878 kandy[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර
12 කෑගල්ල කේ. එම්. ජගත් මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 352 222 603 +94 773 957 876 kegalle[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කෑගල්ල
13 කිලිනොච්චි එන්. සූරියාරාජ් මහතා  දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 212 285 330
+94 772 320  528
killinochchi[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කිලිනොච්චි
14 කුරුණෑගල අනුර විරාජ් දිසානායක මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 372 221 709 +94 773 957 887 kurunegala[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කුරුණෑගල
15 මන්නාරම එම්. ඒ. සී. එම්. රියාස් මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 232 250 133  
+94 772 320 529
mannar[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම
16 මාතලේ චමින්ද අමරවීර මහතා  දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 662 230 926 +94 773 957 890  matale[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මාතලේ
17 මාතර Lt. Col. U. A. A. T. Ubeysiriwardana දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 412 234 134 +94 773 957 874 matara[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මාතර
18 මොණරාගල ඒ. එච්. රවීන්ද්‍ර කුමාර මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 552 276 867 +94 773 957 889 monaragala[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මොණරාගල
19 මුලතිව් එච්. ජී. ඩී. ප්‍රියන්ත මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 212 290 054  +94 773 957 886 mulativ[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මුලතිව්
20 නුවරඑලිය එස්. එච්. එම්. මංජුල මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 522 222 113 +94 773 957 879  nuwaraeliya[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, නුවරඑලිය
21 පොළොන්නරුව පී. කේ. යූ. එස්. කේ. නානායක්කාර මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 272 226 676 +94 773 957 882 polonnaruwa[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, පොළොන්නරුව
22 පුත්තලම Lt. Col. PAJ Rodrigo දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 322 265 756 +94 773 957 888 puttalam[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, පුත්තලම
23 රත්නපුරය එච්. එම්. එන්. පී. බණ්ඩාර මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 452 222 991 +94 773 957 877 ratnapura[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, රත්නපුරය
24 ත්‍රිකුණාමලය කේ. සුගුනදාස් මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 262 224 711 +94 773 957 884 trincomalee[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය
25 වවුනියා එන්. සූරියාරාජ් මහතා දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 242 225 553 +94 773 957 892 vavuniya[at]dmc.gov.lk දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, වවුනියා

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052