නම තනතුර දිගුව  සෘජු ඇමතුම් ජංගම දුරකතන අංකය
ඉ-තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය දුරකතන අංක:- +94 112 589 008

මේජර් ජෙනරාල් උදය හේරත්(විශ්‍රාමික)

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 100 +94 112 136 100 +94 773 957 896 dg[at]dmc.gov.lk
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය
  අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 101 +94 112 136 101   dgadd[at]dmc.gov.lk
අවම කිරීම්, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය - ෆැක්ස් අංක :- +94 112 670 048
අනෝජා සෙනෙවිරත්න මෙනෙවිය අධ්‍යක්ෂ (අවම කිරිම්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන) 141 +94 112 136 141 +94 772 320 525 anoja[at]dmc.gov.lk
  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අවම කිරිම්) 143 +94 112 136 143  
           
           
           
පෙර සූදානම් සැලසුම් අංශයෆැක්ස් අංක :- +94 112 682 617
චතුර ලියනආරච්චි මහතා

අධ්‍යක්ෂ (පෙර සූදානම්) රා.ඉ.

180 +94 112 136 180   chathura[at]dmc.gov.lk
ටී. ඩබ්. කේ. අයි. පුෂ්පකුමාර මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පෙර සූදානම්)     +94 772 130 754  indika[at]dmc.gov.lk
  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පෙර සූදානම්)        
  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පෙර සූදානම්)        
අධ්‍යාපන සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ අංශයෆැක්ස් අංක :- +94 112 682 616
කේ. ඒ. ඩී. පී. කේ. කොඩිප්පිලි මහතා අධ්‍යක්ෂ (දැනුවත් කිරීමේ අංශය) 201 +94 112 136 201    
ජානක හඳුන්පතිරාජ මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (මාධ්‍ය) 243 +94 112 136 243 +94 773 957 897 janakah[at]dmc.gov.lk
නිලන්ත ෂාන් පතිරණ මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ(අධ්‍යාපන හා දැනුවත්වීම්) 202 +94 112 136 202  +94 773 957 902 shann[at]dmc.gov.lk
ආචාර්ය සාරංගා විතානගේ මහත්මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (අධ්‍යාපන හා දැනුවත්වීම්) 203 +94 112 136 203 +94 772 091 597 saranga[at]dmc.gov.lk
හදිසි මෙහෙයුම්අංශය  ෆැක්ස් අංක :- +94 112 670 079
ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 222 +94 112 136 222 +94 773 957 900 eoc[at]dmc.gov.lk
බ්‍රිගේඩියර් කුෂාර හරස්ගම
අධ්‍යක්ෂ 220 +94 112 136 220 +94 773 957 903 direoc[at]dmc.gov.lk
ජේ. එම්. ආර්. ජයරත්න මහතා නි.අධ්‍යක්ෂ (පූර්ව දැනුම්දීම්) c.d. 241 +94 112 136 241 +94 773 957 908 ravijayarathne[at]dmc.gov.lk
කේ. ඒ. ඩී. පී. කේ. කොඩිප්පිලි මහතා නි.අධ්‍යක්ෂ (පූර්ව දැනුම්දීම්) c.d. 242 +94 112 136 242 +94 772 320 530 pradeep[at]dmc.gov.lk
හිරාන් තිලකරත්න මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (හදිසි මෙහෙයුම්) 224 +94 112 136 224 +94 772 320 531 hiran[at]dmc.gov.lk
මහේන්ද්‍ර ජගත් මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (හදිසි මෙහෙයුම්) 231   +94 773 597 905 jagathm[at]dmc.gov.lk
කපිතාන් එම්.පී.හෙට්ටිආරච්චි හමුදා සම්බන්ධීකාරක 230 +94 112 136 230 +94 772 095 328 militorycoordinator[at]dmc.gov.lk 
 මානව සම්පත් අංශය  ෆැක්ස් අංක :- +94 11 2 670 025
ඩබ්.පී.ඒ.කේ.තිලකරත්න අධ්‍යක්ෂ 260 +94 112 136 260   adeepat[at]dmc.gov.lk
ඩබ්.ඒස්. වීරප්පෙරුම මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරි 261 +94 112 136 261 +94 773 481 695  
 මූල්‍ය අංශය ෆැක්ස් අංක :- +94 115 289 227
කේ. ඒ. නිශාන්ත මහතා අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය) 270 +94 112 136 270 +94 773 957 899 abeysinghe[at]dmc.gov.lk
සංජය ජයසිංහ මහතා මූල්‍ය නිලධාරි 275 +94 112 136 275 +94 774 940 343  
අභ්‍යන්තර විගණන
ජේ. එච්. පී. ජයලත් මහතා අභ්‍යන්තර විගණාධිකාරී 115 +94 112 136 115 +94 772 320 532 jayalath[at]dmc.gov.lk
තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංනිවේදන
තුසිත වෛද්‍යරත්න මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(සන්නිවේදන)
236 +94 112 136 236 +94 772 129 174 thushitha[at]dmc.gov.lk
+94

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052