හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 

Online Training Session on "Management of Safety Centres Amidst COVID-19" – 03rd of June 2021.

Management of Safety Centres Amidst COVID 19The current surge of COVID-19 positive cases across the country has necessitated the timely need in adopting proper practices and health guidelines in managing safety centres/camps.

In this regard, the Disaster Management Centre together with the Ministry of Health and other international humanitarian agencies have organised an online interactive refresher training programme on 3rd June 2021 from 2.00 p.m. to 4.00 p.m.

Click on the following link to join this meeting.

Topic: Online training session on “Management of Safety Centres Amidst COVID 19”

Date and time: 3 June, 2021 2:00 P.M. to 4.00 P.M. (Sri Lanka time)

Join Zoom Meeting : 

https://zoom.us/j/92771683801

Guideline (SAR) for Search and Rescue of Disaster Relief

පවතින කෝවිඩ් -19 තත්වය හමුවේ ආපදාවලට ලක්වු ජනතාව සෙවීම සහ මුදා ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සටහන (SAR)

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052