அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

 • சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கான ஆபத்து வரைபடமும் வெளியேற்றும் ஒத்திகையும்
 • மண்சரிவு அபாயமுள்ள பிரதேசங்களுக்கான ஆபத்து வரைபடமும் வெளியேற்றும் ஒத்திகையும்
 • தேசிய பாதுகாப்பு நாள் நிகழ்ச்சி
 • பாதுகாப்பான இலங்கை
 • மண்சரிவு
 • பயிற்றுவிப்பாளர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் கையேடு (ஆரம்ப வடிவத்தில்)
 • சமூக அடிப்படையிலான அனர்த்த முகாமைத்துவ வரைபடத்துக்கான வழிகாட்டிகள்
 • சமூக அடிப்படையிலான அனர்த்த முகாமைத்துவ கையேடு
 • இலங்கையில் உயர்காற்று வீசும் பிரதேசங்களுக்கான கட்டட வடிவமைப்பிலிருந்தான பிரித்தெடுப்புகள்
 • மண்சரிவு அபாயமுள்ள பகுதிகளில் கட்டட நிர்மாணத்திற்கான வழிகாட்டல்கள் (அ.மு.நி & தே.க.ஆ.நி)
 • வெள்ள அபாயமுள்ள பகுதிகளில் கட்டட நிர்மாணத்திற்கான வழிகாட்டல்கள் (இ.ந.ப.அ.த.தி)
 • மின்னல் தாக்கங்களிலிருந்து கட்டடங்களைப் பாதுகாத்தலுக்கான வழிகாட்டல்கள் (இ.ந.ப.அ.த.தி)
 • புயல் மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடிய பகுதிகளில் கட்டட நிர்மாணத்திற்கான வழிகாட்டல்கள் (இ.ந.ப.அ.த.தி)
 • சூறாவளி
 • வெள்ளம்
 • மின்னல்
 • சுனாமி

இப்பக்கம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது

இப்பக்கம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052