හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 • සුනාමි උවදුරට ලක්වූ ප්‍රදේශ සඳහා ව්‍යසන සිතියම්කරණය සහ පෙරහුරු වැඩසටහන්
 • නායයෑම් අවදානම් සහිත ප්‍රදේශ සඳහා ව්‍යසන සිතියම්කරණය සහ පෙරහුරු වැඩසටහන්
 • ජාතික සුරක්ෂිත දින වැඩසටහන
 • සුරක්ෂිත ශ්‍රී ලංකාවක්
 • නායයෑම
 • පුහුණුකරුවන් පුහුනු කිරීමේ අත්පොත ( කෙටුම්පත)
 • ප්‍රජා මූලික ආපදා කළමනාකරණ සිතියම්කරණය සඳහා මාර්ගෝපදේශ
 • ප්‍රජා මුලික ආපදා කළමනාකරණ අත්පොත
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං අධික ප්‍රදේශවලට සුදුසු නිවාස මාදිලි පිළිබඳ උපුටන
 • නායයෑම් අධික ප්‍රදේශවල ඉදිකිරීම් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය)
 • ගංවතුර අධික ප්‍රදේශවල ඉදිකිරීම් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (SLUMDMP)
 • ගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව සහ අකුණු අනතුරුවලින් ආරක්ෂා වීම පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (SLUMDMP)
 • තද සුළං හා සුළි කුනාටු සහිත ප්‍රදේශවල ඉදිකිරීම් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (SLUMDMP)
 • සුළි කුණාටු
 • ගංවතුර
 • අකුණු
 • සුනාමි

මෙම කොටස සැකසෙමින් පවතී

මෙම කොටස සැකසෙමින් පවතී

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052