තනතුරු පුරප්පාඩු பதவி வெற்றிடம் Vacancies

vacancies

 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පහත සඳහන් තනතුරුවල පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රි ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.
அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தில் நிலவும் பின்வரும் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகைமைபெற்ற இலங்கை பிரசைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள்கோரப்படுகின்றன.
Applications are invited from eligible Sri Lankan citizens to fill the following vacancies in the Disaster Management Centre.
  1. Assistant Director (Mitigation) – MM 1-1 - (01Post)
  2. Assistant Director (Research and Development) – MM 1-1 - (01Post)
  3. Assistant Director (Preparedness) – MM 1-1 - (01Post)
  4. Remote Sensing/Geo Information Systems Analyst - JM 1-1 - (01 Post)
  5. Data Base Analyst- JM 1-1 - (01Post)
  6. Network Administrator- JM 1-1 - (01Post)

More information

Paper Add  Sinhala   Tamil   English
 
Aplication  Sinhala   Tamil   English

 

 

vacancies

 

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052