හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යාස්ථානය
ජාතික මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය  ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකදී කාර්යක්‍ෂම අන්දමින් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ පෙර අවශ්‍යතා පිළිබඳ ක්‍රියාකාරිවේ මේ හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය සතියේ පැය විසිහතර පුරාම ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ මගින් ආපදා කළමනාකරණය සඳහා සියළුම තොරතුරු සහ අවශ්‍ය සියළුම සම්පත් පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ.
 

  වගකීම්

  • මෙහෙයුම් මැදිරිය සතියේ දින හතේම පැය විසිහතර තුළම ක්‍රියාත්මක පාලන මැදිරියක්ද සියළුම සන්නිවේදන උපකරණ පාලනය කළ හැකි සන්නිවේදන මැදිරියක්ද ඇත.

අනෙකුත් වගකීම්

  • මේ මධ්‍යස්ථානය මගින් අදාල සිද්ධිය පිළිබඳ සියළු තොරතුරු ලබාගෙන ඒවා විශ්ලේෂණය කර ඒ පිළිබඳ අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම් සඳහා ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබේ. එසේම එය මගින් ඉතා වැදගත් අවශ්‍යතා සහ සම්පත් සොයා ඒවාට ප්‍රමුඛස්ථානයදී එලදායීඅන්‍දමින් ඒවා ප්‍රයෝජනයට ගනු ලැබේ. තවද මධ්‍යස්ථානය මගින් තීරණ ගැනීම, තොරතුරු සැපයීම, සම්බන්ධීකරණය හා සහයෝගිතාවයෙන් කටයුතු කිරීම ඉක්මන් කරනු ලැබේ.