හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2021-11-17 12:00 Download
Advisory for sea areas 2021-11-17 12:00 Download
Weather Forecast 2021-11-17 05:30 Download
Weather Forecast 2021-11-16 16:00 Download
Weather Forecast 2021-11-16 12:00 Download
Weather Forecast 2021-11-16 05:30 Download
Weather Forecast 2021-11-15 16:00 Download
Weather Forecast 2021-11-15 12:20 Download
Weather Forecast 2021-11-15 05:30 Download
Advisory for Strong Wind 2021-11-14 23:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052