හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2019-09-29 16:00 Download
Weather Advisory 2019-09-29 16:00 Download
Weather Forecast 2019-09-29 12:00 Download
Weather Forecast 2019-09-29 05:30 Download
Weather Forecast 2019-09-28 16:00 Download
Warning on Severe Lightning For Land Areas 2019-09-28 15:00 Download
Weather Forecast 2019-09-28 12:00 Download
Weather Advisory 2019-09-28 07:00 Download
Weather Advisory 2019-09-28 06:00 Download
Weather Forecast 2019-09-28 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052