හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-10-11 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-10 16:00 Download
Weather Forecast 2018-10-10 12:00 Download
Weather Forecast 2018-10-10 12:00 Download
The Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Advisory Report 2018-10-10 11:00 Download
Weather Forecast 2018-10-10 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-09 16:00 Download
Weather Forecast 2018-10-09 12:00 Download
The Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Advisory Report 2018-10-09 11:00 Download
Weather Forecast 2018-10-09 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052