හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-08-18 05:30 Download
Weather Forecast 2018-08-17 16:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 12:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 10:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 05:30 Download
Weather Forecast 2018-08-16 16:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 12:00 Download
The Strong wind warning for land areas 2018-08-16 08:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 07:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052