හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Heavy Rain, Strong Winds & Rough Seas Warning 2019-10-20 10:45 Download
Weather Forecast 2019-10-20 06:00 Download
Weather Forecast 2019-10-19 16:00 Download
Warning for severe Lightning 2019-10-19 14:30 Download
Weather Forecast 2019-10-19 12:00 Download
Weather Forecast 2019-10-19 05:30 Download
Weather Advisory 2019-10-18 20:30 Download
Weather Forecast 2019-10-18 16:00 Download
Warning for severe Lightning 2019-10-18 14:10 Download
Weather Forecast 2019-10-18 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052