හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Report 2018-05-21 16:00 Download
Weather Report 2018-05-21 12:00 Download
Heavy Rain, Strong winds Advisory 2018-05-21 10:00 Download
Weather Repor 2018-05-21 05:30 Download
Weather Forecast 2018-05-20 12:00 Download
The Heavy Rain fall Advisory Report 2018-05-20 11:30 Download
Bad Weather Report 2018-05-20 06:30 Download
Weather Forecast 2018-05-20 05:30 Download
1600 hrs 2018-05-19 16:00 Download
Weather Forecast 2018-05-19 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052