හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2019-03-14 16:00 Download
Heat Weather Advisory 2019-03-14 12:30 Download
Weather Forecast 2019-03-14 12:00 Download
Weather Forecast 2019-03-14 05:30 Download
Weather Forecast 2019-03-13 16:00 Download
Heat Weather Advisory 2019-03-13 12:30 Download
Weather Forecast 2019-03-13 12:00 Download
Heavy rain & Strong Wind Weather Advisory 2019-03-13 09:30 Download
Weather Forecast 2019-03-13 05:30 Download
Weather Forecast 2019-03-12 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052