හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-07-17 12:00 Download
Weather Forecast 2018-07-17 05:30 Download
Weather Forecast 2018-07-16 16:00 Download
Weather Forecast 2018-07-16 12:00 Download
Weather Forecast 2018-07-16 05:30 Download
Strong Winds and Rough seas Advisory 2018-07-15 16:30 Download
Weather Forecast 2018-07-15 16:00 Download
Weather Forecast 2018-07-15 12:00 Download
Weather Forecast 2018-07-14 16:00 Download
Weather Forecast 2018-07-14 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052