හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Advisory 2019-11-11 16:00 Download
Weather Forecast 2019-11-11 12:00 Download
Weather Forecast 2019-11-11 05:30 Download
Weekly Weather Report 2019-11-10 17:00 Download
Weather Forecast 2019-11-10 16:00 Download
Weather Forecast 2019-11-10 14:00 Download
Weather Forecast 2019-11-10 12:00 Download
Weather Forecast 2019-11-10 05:30 Download
Weather Forecast 2019-11-09 16:00 Download
Weather Advisory 2019-11-09 14:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052