හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2019-04-04 05:30 Download
Weather Forecast 2019-04-03 16:00 Download
Heat Weather Advisory 2019-04-03 15:10 Download
Weather Forecast 2019-04-03 12:00 Download
Weather Forecast 2019-04-03 05:30 Download
Weather Forecast 2019-04-02 16:00 Download
Heat Weather Advisory 2019-04-02 15:00 Download
Weather Forecast 2019-04-02 12:00 Download
Weather Forecast 2019-04-02 05:30 Download
Weather Forecast 2019-04-01 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052